Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Rregullorja e Universitetit
 

Ligjet mbi Arsimin e Lartë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Diplomimi

Neni 42
Në përfundim të kursit të plotë të studimeve, studentët kanë të drejtë të diplomohen për të fituar titullin përkatës profesional. Diplomimi bëhet:
a) me mbrojtjen e një teme diplomë,
b) me provim formimi profesional.
Departamentet përkatëse, brenda një muaji nga dita e fillimit të vitit shkollor, u bëjnë të njohur studentëve të vitit të fundit programet e provimeve të formimit dhe temat e diplomës. Departamentet përcaktojnë studentët që mbrojnë diplomën me provim formimi apo me temë diplome mbështetur në mundësitë e tij, dëshirën e studentëve dhe rezultatet e tyre.

Neni 43
Caktimi i specialisteve që do të udhëheqin punën e temave të diplomës, bëhet nga Departamenti përkatës. Rregullat e tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen e diplomës, përcaktohen nga rregulloret e fakulteteve.

Neni 44
Mbrojtja e temes së diplomës ose provimi i formimit bëhet në dy sesione: i veres dhe i dimrit, të cilët përcaktohen nga dekanati i Fakultetit.
Kandidati diplomant i cili rrëzohet në sesionin e parë të mbrojtjes së diplomës, ka të drejtë të riparaqitet për mbrojtje në sesionin e ardhshëm. Ndërkohë, kandidati diplomant paiset nga Dekanati me titullin "specialist i lartë i padiplomuar", me një dëshmi ku shënohen edhe notat e lëndëve të likuiduara.

Neni 45
Studenti që ka plotësuar të gjitha kërkesat e planit mësimor dhe ka mbrojtur diplomën (me temë diplomë ose provim formimi), paiset me diplomën përkatëse, të shoqëruar me fletën e notave të fituara gjatë viteve të studimeve.
Diploma plotësohet me shkrim, qartë e me boje teknike dhe nënshkruhet nga Kryetari i Komisionit të provimeve të formimit, Dekani i Fakultetit dhe Rektori i Universitetit të Tiranës. Për secilin prej tyre shënohet emri, mbiemri, grada dhe titulli shkencor. Nënshkrimet e tyre vërtetohen me vulën e Universitetit të Tiranës.

Neni 46
Tërheqja e diplomës bëhet personalisht nga i diplomuari, kundrejt nënshkrimit dhe evidentohet në regjistrin përkatës. Nëse prania e të diplomuarit është objektivisht e pamundur, tërheqjen e diplomës mund ta bëje një nga pjestarët e familjes, i paisur me prokurë të posaçme, duke paraqitur dhe leternjoftimin e tij.
Nëse diploma nuk është plotesuar në rregull, i interesuari duhet të mos e tërheqë atë dhe te kërkojë paisjen me diplomë të rregullt. Nëse i interesuari e tërheq diplomën e parregullt, ne rast se i humbet origjinali ose i dëmtohet ai duke iu bërë i papërdorshëm, Universiteti nuk lëshon dublikate. Lejohet vetëm dhënia e listës se notave të fituara dhe vërtetimi me fotografi i cili është ekuivalent me diplomën, pasi nënshkruhet nga Rektori i Universitetit, Dekani i Fakultetit dhe Kryesekretari i tij. Nënshkrimet e tyre vërtetohen me vulën e Universitetit të Tiranës.

Neni 47
Dorëzimi i diplomave bëhet me ceremoni në të cilën marrin pjesë autoritete të Fakultetit dhe përfaqësues të Rektoratit.
Për studentet që kanë përfunduar studimet me të gjitha notat dhjeta, jepet Certifikata "Medalje e Arte".
Për studentët që, gjatë studimeve, kanë marrë mbi 80% te notave 10(dhjeta) dhe pjesën tjetër vetëm 9(nenta), jepet Certifikata "Student i Shkëlqyer".Ligjet mbi Arsimin e Lartë


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003