Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Rregullorja e Universitetit
 

Ligjet mbi Arsimin e Lartë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Studimet në Shkollat e Larta

Neni 35
Kohëzgjatja e plotë e studimeve në shkollat e larta universitare llogaritet në vite akademikë dhe nuk është me e vogël se katër vjet.
Për shkollat e larta jouniversitare kjo kohëzgjatje nuk është më e vogël se dy vjet akademikë.
Kohëzgjatja e plotë e studimeve në shkollat e larta ushtarake ose të policisë kanë jo me pak se tre vjet akademikë. Për kandidatin që pranohet pas përfundimit të një shkollë të lartë civile, kjo kohëzgjatje është jo me pak se një vit akademik.

Neni 36
Shkollat e larta funksionojnë në bazë të planeve mësimore, që hartohen prej tyre dhe miratohen nga senati ose këshilli i shkollës së lartë.
Programet mësimore hartohen nga çdo lektor ose grup lektorësh, që shqyrtohen në mbledhjen e seksionit ose departamentit dhe miratohen nga përgjegjësi i departamentit.

Neni 37
Arsimimi pasuniversitar është hallkë e sistemit të arsimit të lartë dhe organizohet pranë shkollave të larta. Ai përfshin kualifikimin shkencor pasuniversitar, kurset e specializimit dhe kurset e kualifikimit afatshkurtër e afatgjatë.

Neni 38
Kualifikimi shkencor pasuniversitar realizon përgatitjen e specialistëve, të aftë për të kryer veprimtari kërkimore-shkencore. Kualifikimi shkencor pasuniversitar kryhet pranë shkollave të larta universitare dhe përfundon me dhënien e gradës "Doktor i shkencave". Diplomë ndërmjetëse është "Diploma e studimeve të thelluara pasuniversitare".
Diploma e studimeve të thelluara pasuniversitare" jepet pas mbarimit me sukses të shkollës pasuniversitare. Hapja dhe mbyllja e shkollës pasuniversitare bëhet me të njejtat proçedura si ato të përcaktuara në nenin 13 (paragrafi i shtatë dhe i tetë) të këtij ligji.
Fondet për organizimin dhe funksionimin e shkollave pasuniversitare publike përballohen nga buxheti i shtetit dhe nga burime të tjera financiare, sipas legjislacionit në fuqi.
Studimet për doktoraturë kryhen pranë shkollës së lartë universitare, ku është hapur shkolla universitare. Të drejtën për ndjekjen e këtyre studimeve e kanë vetëm personat që kanë marrë "Diplomën e studimeve të thelluara pasuniversitare" apo diploma të tjera, të huaja, të barazvlefshme me të.
Personat që ndjekin shkollën pasuniversitare apo doktoraturën, gëzojnë të drejtat dhe u nënshtrohen detyrimeve të studentëve, të përcaktuara në kreun V të këtij ligji, si dhe në statutin dhe rregulloret e brendshme të shkollës së lartë universitare përkatëse.

Neni 39
Kurset e specializimit dhe të kualifikimit afatshkurtër e afatgjatë hapen pranë shkollave të larta, në përputhje me kriteret e përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.Ligjet mbi Arsimin e Lartë


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003