Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Rregullorja e Universitetit
 

Ligjet mbi Arsimin e Lartë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Marrëdhëniet Financiare dhe Administrative

Neni 21
Shkollat e larta publike janë institucione buxhetore. Ato financohen nga buxheti i shtetit sipas ligjit nr.8379, datë 29.07.1998 "Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit në Republikën e Shqipërisë" dhe sipas akteve nënligjore në zbatim të tij. Buxheti i çdo shkolle të lartë është zë më vete në buxhetin për arsimin.
Fakultetet, në rastin kur plotësojnë standardet e caktuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Financave, kanë llogari më vete.

Neni 22
Shkolla e lartë e detajon buxhetin sipas rektoratit, fakulteteve, departamenteve osë njësive të tjera të përcaktuara në nenin 12. Të gjitha këto njësi janë autonome në administrimin e këtij buxheti, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore. Për të gjitha njësitë, veprimet e llogarisë kryhen nëpërmjet administratës së shkollës së lartë, përveç rasteve kur njësitë kanë llogari më vete.

Neni 23
Fondet për kërkimin shkencor përcaktohen si zë më vete në buxhetin e çdo shkolle të lartë. Këto fonde administrohen nga shkolla e lartë në formë pagese për normën shkencore, si dhe pajisjen e laboratorëve apo për shpenzime të tjera të lidhura me veprimtarine shkencore.

Neni 24
Shkollat e larta, në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi, krijojnë dhe përdorin të ardhurat që realizojnë gjatë veprimtarisë së tyre.
Tarifat e shkollimit për shkollat e larta publike miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave dhe përdoren nga shkollat e larta, pasi shtyhen detyrimet ndaj shtetit në masen jo më shumë se 10 për qind.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës kryen kontrollin dhe revizionin ekonomiko-financiar të shkollave të larta publike, në përputhje me legjislacionin përkatës.
Arsimimi në shkollat e larta ushtarake ose të policisë është falas.
Arsimimi i ushtarakëve në shkollat e larta civile, me ose pa shkëputje nga puna, është pjesë e arsimimit të tyre të plotë, që kryhet në përputhje me kriteret e përcaktuara në nenin 31 i këtij ligji dhe garantohet falas nga shteti.

Neni 25
Ministria e Arsimit dhe Shkencës miraton strukturën orientuese të administratës së shkollave të larta në të gjitha nivelet.
Personat përgjegjës për mbarëvajtjen administrative dhe ekonomike të shkollës së lartë janë kancelari i shkollës së lartë dhe kancelarët e fakulteteve, të cilët janë specialistë me formim të lartë ekonomik dhe me përvojë menaxhuese.
Kancelari i shkollës së lartë publike universitare apo jouniversitare propozohet, përkatësisht nga rektori ose drejtori dhe emërohet nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Kancelari i fakultetit propozohet nga dekani dhe emërohet nga rektori.
Detyrat dhe kompetencat e kancelarëve përcaktohen në statutin e shkollës së lartë.Ligjet mbi Arsimin e Lartë


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003