Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Rregullorja e Universitetit
 

Ligjet mbi Arsimin e Lartë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Personeli i Shkollave të Larta

Neni 26
Personeli i shkollave të larta përbëhet nga:
a) personeli akademik i brendshëm dhe i jashtëm;
b) personeli ndihmës mësimor-shkencor;
c) personeli administrativ;
ç) personeli bibliotekar;
d) personeli i shërbimit.
Detyrat dhe të drejtat e personelit të shkollave të larta, që burojnë nga legjislacioni në
fuqi, përcaktohen në statutin e shkollës së lartë dhe në rregulloren brendshme të njësive përbërëse të shkollës, në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi.

Neni 27
Komisioni i Kualifikimit Shkencor, i ngritur nga Këshilli i Ministrave, miraton klasifikimin për personelin akdemik në shkollat e larta.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës vendos për numrin e vendëve të punës për personelin akademik, si dhe për klasifikimin dhe numrin e vëndeve të punës për personelin administrativ, bibliotekar dhe të shërbimit të shkollave të larta publike civile. Për shkollat e larta ushtarake ose të Policisë vendosin ministritë përkatëse.
Vendet e punës për punonjësit e brendshëm akademikë, personelin ndihmës mësimor-shkencor, personelin administrativ dhe atë bibliotekar fitohen me konkurs dhe mbi bazën e kontratës së punës, në përputhje me legjislacionin në fuqi, statutet e shkollave të larta dhe rregulloret e veçanta të tyre.

Neni 28
Në shkollën e lartë publike personeli akademik i brendshëm është i detyruar të shërbejë, duke qënë i zënë me punë të paktën deri në kufirin minimal të normës mësimore-shkencore vjetore. Në rastet kur ndërmjet shkollave të larta shqiptare, ndërmjet tyre dhe shkollave të larta të huaja ose institucioneve kërkimore-shkencore, vendase apo të huaja, nënshkruhen marrëveshje për shkëmbim personeli akademik, norma minimale mund të realizohet në më shumë se një institucion.
Për të plotësuar nevojat e realizimit të proçesit mësimor-shkencor, shkolla e lartë kërkon punonjës të jashtëm akademikë, me kontratë me afate të ndryshme. Mënyrat etrajtimit të punonjësve të jashtëm të shkollave të larta publike caktohen nga Ministri i arsimit dhe Shkencës.
Këshilli i Ministrave përcakton numrin e orëve mësimore të papaguara nga buxheti i shkollave të larta, që një punonjës i institucioneve shkencore, në varësinë e Akademisë së Shkencave, është i detyruar të kryejë në shkollat e larta.Kjo ngarkesë mësimore është pjesë përbërëse e detyre funksionale për të cilën këta punonjës paguhen nga Akademia e Shkencave.
Kriteret e përzgjedhjes së këtyre specialistëve përcaktohen me një rregullore të përbashkët, të nxjerrë nga shkolla e lartë dhe Akademia e Shkencave.

Neni 29
Shkolla e lartë funksionon në bazë të këtij ligji, të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, të statutit dhe rregulloreve të brendshme.
Statuti i shkollës së lartë hartohet, përkatësisht, nga senati i universitetit apo këshilli i shkollës së lartë dhe miratohet nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës.
Statuti i shkollave të larta ushtarake ose të policisë miratohet nga ministri përkatës. Rregullorja e zgjedhjeve të organeve dhe autoriteteve drejtuese hartohet nga senati ose këshilli i shkollës së lartë dhe miratohet nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës
Rregullorja e brendshme e fakultetit miratohet nga rektori. Rregullorja e brendshme e departamentit miratohet nga dekani i fakultetit ose drejtori i shkollës së lartë jouniversitare. Këto rregullore hartohen nga këshillat përkatës.
Në zbatim të këtij ligji, statutet e shkollave të larta paraqiten për miratim në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës jo me vonë se tre muaj nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji. Në qoftë se brenda një muaji nga data e paraqitjes për miratim, Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk shprehet mbi këtë statut, ai konsiderohet i miratuar.

Neni 30
Personeli akademik i shkollave të larta ka të drejtë që, çdo 7 vjet, të kualifikohet, specializohet ose të kryejë jashtë shtetit veprimtari akademike në fushën përkatëse, për një periudhë kohe deri në një vit.
Kjo kohë mund të realizohet si e tërë gjatë një viti akademik ose në periudha të shkëputura.
Kriteret e mësipërme nuk zbatohen në rastet e studimeve të plota pasuniversitare jashtë shtetit, të cilat realizohen në përputhje me planet e kualifikimit të miratuara nga këshilli i fakultetit, në bazë të propozimit të departamenteve përkatëse.
Në të gjitha rastet nënshkruhet një kontratë e posaçme me shkollën e lartë, sipas mënyrave që përcaktohen në statutin e saj.Ligjet mbi Arsimin e Lartë


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003