Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Rregullorja e Universitetit
 

Ligjet mbi Arsimin e Lartë

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dispozita të Fundit

Neni 40
Ministria e Arsimit dhe Shkencës kryen kontrollin e zbatimit të ligjshmërisë në shkollat e larta
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka të drejtë të shfuqizojë çdo akt të nxjerrë nga senati i shkollës së lartë universitare, nga këshilli i shkollës së lartë jouniversitare, rektori ose drejtori i tyre, në rastet kur këto akte janë në kundërshtim me ligjin.
Rektori shfuqizon vendimet e dekanit apo të këshillit të fakultetit, kur këto bien ndesh me legjislacionin në fuqi.
Në rastet e konflikteve ndërmjet tyre çështja ankimohet në gjykatën e apelit. Në raste flagrante, kur me veprimet e tyre rektori apo drejtori shkelin, në mënyrë të përsëritur, aktet ligjore, nënligjore, statutin apo rregulloren e shkollës së lartë, Ministri i Arsimit dhe Shkencës thërret zgjedhje të parakohshme për rektorin apo drejtorin e ri, pasi merr paraprakisht mendimin e senatit. Në raste të tilla të njëjta, rektori thërret zgjedhjet e parakohshme për dekanin apo drejtorin e ri, kurse dekani apo drejtori thërret zgjedhjet e parakohshme për përgjegjësin e ri të departamentit, pasi merr paraprakisht mendimin e këshillave përkatës.

Neni 41
Çdo shkollë e lartë harton projektstatutin e vet, në përputhje me këtë ligj dhe me udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës, e cila kujdeset për harmonizimin e këtyre projektstatuteve mbi një trung të përbashkët, duke pasur parasysh edhe specifikat e çdo shkolle të lartë.

Neni 42
Shtetasve të Republikës së Shqiperisë, kur plotësojnë kushtet për të ndjekur studimet e larta, u njihet e drejta të studiojnë e të diplomohen në më shumë se një fushë studimi pranë shkollave të larta. Këto të drejta realizohen në përputhje me kriteret e përcaktuara në statutet e shkollave të larta.

Neni 43
Mënyra e njohjes dhe të ekuivalentimit të çertifikatave, diplomave dhe gradave të fituara në shkolla të larta të huaja bëhen me akte të Këshillit të Ministrave, duke respektuar marrveshjet dhe konventat ndërkombëtare ku Shqipëria është palë

Neni 44
Çdo shkollë e lartë ka të drejtën të zgjedhë emrin zyrtar dhe stemen e vet.
Emri zyrtar dhe stema e shkollës së lartë, të zgjedhura nga shkolla e lartë, me propozimin e Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës ose Ministrisë së Mbrojtjes ose të Ministrisë së Rendit Publik, miratohen nga Këshilli i Ministrave.

Neni 45
Ligji nr. 7810 datë 6.4.1994 "Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë", me ndryshimet e tij, si dhe dispozitat e tjera ligjore dhe aktet nënligjore, që lidhen me arsimin e lartë e që janë në kundërshtim me këtë ligj shfuqizohen.

Neni 46
Ky ligj hyn ne fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
K R Y E T A R ILigjet mbi Arsimin e Lartë


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003