Faqja Kryesore  >> Historia  >> Sundimi turk
 

Historia e Shqipërisë - Pushtimi Turk

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 


 

Marrëdhëniet Agrare

Me shtrirjen dhe përforcimin e regjimit të timareve. marrëdhëniet feudale në Shqipëri u zhvilluan edhe më tej. Shprehje e këtij zhvillimi ishte forcimi i mëtejshëm i pozitave të spahiut në marrëdhniet e tij me fshatarin-raja. Ndërsa në shek. XV spahiu e ushtronte pushtetin e vet feudal mbi rajanë e timarit ose zeametit si zotërues i tokës, gjatë shek. XVI dhe sidomos gjatë shek. XVII ai e shtriu pushtetin e vet feudal edhe drejtpërdrejt mbi personin e fshatarit. Filloi kështu procesi i robërimit të rajave shqiptarë i cili u konsakrua gjatë gjysmës së dytë të shek. XVI, me kanunnamenë e sulltan Sulejmanit. Që tani e tutje fshatari nuk mund të largohei pa lejen e spahiut prej timarit ose zeametit ku ishte regjistruar. Nëse largohej, ai e humbiste si dhe më parë tokën-bashtinë dhe timarliu ose zaimi këtë tokë kishte të drejtë t'ia jepte me tapi një fshatari tjetër. Veç kësaj, kur spahiu e diktonte fshatarin e larguar se ku ndodhej, nxirte prej tij me anën e kadiut taksën e pendë-prishjes, domethënë shpërblimin për dëmin që kishte pësuar nga largimi i tij. Në fillim taksa e pendë-prishjes ishte 75 akçe. Por me vonë në Shqipëri, sikurse e gjejmë në aktet e gjyqeve të sheriatit, kjo taksë u shtua dhe arriti në shek. XVII në 300 akçe. Në sanxhakun e Ohrit, në vend të kësaj takse, fshatari i larguar dhe i vendosur në një timar ose zeamet tjetër ishte i detyruar të paguante dy të dhjeta: njerën për spahiun e ri si zotërues i tokës (sahib-i erz), tjetrën për spahiun e mëparshëm si zotërues i rajaseë(sahib-i rajet). Kadileret e kazave të Shqipërisë si dhe vetë sulltanët ndërhynin për të mbrojtur interesat e feudalëve spahij në kurriz të fshatarëve të larguar.

Gjatë shek. XVI, në favor të spahijve përfundoi edhe kthimi i kategorive të ndryshme të fshatareve gjysmë të lirë në fshatar-naja. Jyrykët (barijtë shtegtarë) të cilët më parë konsideroheshin, fshatarë të lirë dhe nuk ndodheshin nën vartësinë e asnjë spahiu, tani gjatë regjistrimeve që kryente herë pas here perandoria e osmanllijve filluan të përfshiheshin në defterët e kadastrës duke u konsideruar edhe ata raja nën vartësinë e spahijve të timareve dhe zeameteve ku ishin regjistruar. Në fund të shek.XVI u suprimuan edhe kolonitë ushtarake; myselemët, dervenxhijtë, tartarët, jajatë, etj., u shkarkuan nga shërbimet dhe u xhveshën nga lehtësitë që gëzonin me parë duke u kthyer edhe ata në raja të thjeshtë.

Forcimi i pozitave të spahijve u çfaq edhe në rritjen e rentës feudale që ata nxirnin nga fshatarët-raja. Gjatë shek. XVI, bashkë me të dhjetën, fshatari i paguante spahiut edhe salalarijen, një shtojcë e së dhjetës. Në të vërtetë salarija ishte e dhjeta mbi kashtën e drithrave , por këtë fshatari duhej ta paguante me drithë, në masë prej 2,5°/° mbi prodhimin e korrur. Kështu, e dhjeta së bashku me salarijen arrinin në 12,5%, baraz me një të tetën e prodhimit. Edhe ispenxha u shtua nga 25 akçe në 35 akçe. Gjatë shek. XVI dolën një varg taksash të reja, të caktuara në kanunname. Spahijtë filluan gjithashtu të përvehtësonin në mënyrë arbitrare edhe taksa të paparashikuara nga kanunnamete. Këto taksa të çpikura ose bidate siç i quanin turqit, u shtuan edhe më tepër gjatë shek. XVII. Përveç këtyre detyrimeve, të cilat i nxirnin në natyrë dhe në të holla, spahijtë i shtrëngonin fshatarët të kryenin tani edhe angari të ndryshme, të ndërtonin një hambar për spahiun, ta shpinin aty yshyrin me qerret e tyre, të kositnin livadhet e hassa-çifligut dhe ta vinin barin e spahiut në mullar. Në sanxhaqet e Ohrit e të Vlorës, spahijtë bile i detyronin fshatarët të punonin tri ditë angari në vit në tokat e hassa-çifligut. Gjatë shek. XVI sidomos gjatë shek. XVII, edhe shteti turk i ngarkoi fshatarët me taksa të ndryshme. Ndërsa në shek. XV shteti turk me përfaqesuesin e vet kryesor, sulltanin, merrnin nga popullsitë e shtruara kryesisht xhizjen dhe detyrimin e divanit, tani nxorën taksa të reja me emërtime të ndryshme. Mbi fshataret e Shqipërisë, përveç arpallëkut në të holla që i paguhej sanxhakbeut, u shtua edhe arpallëku për bejlerbeun e Rumelisë.

Shtimi i shfrytëzimit dhe i vartësisë feudale solli varfërimin e ekonomive të fshatarëve dhe diferencimin në radhët e tyre.

Në shek. XVI filloi të shtohej numri i fshatarëve që kishin gjysëm pendë bile edhe më pak se gjysmë pende toke me të cilën nuk mund të mbanin dot familjet e veta. Pasojë e varfërimit të fshatarëve qenë kryengritjet e mëdha që shpërthyen në pjesën e parë të shek. XVI në viset e ndryshme të perandorisë. Të tronditur nga këto lëvizje dhe për të evituar shpërthimin e kryengritjeve të reja, qeveritaret turq u detyruan të merrnin masa për të kufizuar varfërimin e mëtejshëm të fshatareve dhe për të forcuar ekonominë e tyre gjë që ishte në dobi si të shtetit ashtu edhe të klasës së feudaleve. Prandaj në kanunnamete e Shqipërisë, sikurse edhe në ato të krahinave të tjera të perandorisë u futen disa dispozita të reja në dobi të fshatarëve por që nuk i cënonin interesat e spahijve. Fshtarëve-raja iu njohën tani të drejta me të plota mbi pronat mylk, mbi shtëpinë, kopshtin, vreshtën, në radhën e të cilëve u shtuan edhe livadhet. Ndërsa në shek. XV, kur fshatari e linte tokën e bashtinës një vit pa punuar e humbiste të drejtën e përdorimit, tani ky afat u shty 3 vjet. Bile edhe në qoftë se e braktiste dhe largohej pa lejen e spahiut, po të kthehej ai e merrte përsëri tokën e mëparëshme të bashticës. Veç kësaj, në kanunnamete e Ohrit dhe të Elbasanit të vitit 1583 porositeshin kadilerët të mos i lejonin spahijtë që ti detyronin fshatarët të punonin angari në tokat hassa të spahiut, të bartnin bar për të, të paguanin yshyrin me të holla ose të jepnin të tjera bidate të paparashikuara nga kanunnametë. Në shek. XVI u bënë ndryshime edhe në trashëgimni. Ndërsa më parë tokën-bashtinë të një fshatari-raja mund ta trashëgonte vetëm biri i tij, tani në kanunnamete e Shqipërisë, sikurse edhe në kanunnametë themeltare, u sanksionua edhe e drejta e trashëgimisë në vijë femërore. Tani, kur fshatari nuk kishte djalë, tokën e tij e trashëgonin kundrejt pagesës së taksës së tapisë, sipas një radhe të caktuar, e bija, i vëllai, e motra, i ati ose e ëma.

Por këto të drejta që fituan fshatarët-raja vetëm pjesërisht u respektuan nga feudalët spahij dhe ato nuk e ndryshuan gjëndjen e tyre si raja të varur. Në vetë kanunnamenë themeltare të sulltan Sulejmanit fshatarët e nënshtruar u përcaktuan si raja të përherëshëm. "Biri i rajasë - thuhet në këtë kanunname duhet të jetë raja". Krejt përkundrazi, pozitat e spahiut si një feudal që gëzonte të drejtën absolute për të përvehtësuar rentën nga fshatari, u konsakruan në kanunnametë turke dhe kjo e drejtë e tyre u vesh prej juriskonsultëve me një origjinë hyjnore.

Gjatë shek. XVI u rrit jo vetëm pushteti feudal i spahijve ndaj fshatarëve por u forcuan në të njëjtën kohë edhe pozitat e tyre ndaj pronës feudale-ushtarake të tokës. Ndërsa më parë biri i spahiut e trashëgonte timarin ose zeametin vetëm në rast se ai kishte aftësitë e duhura për të përmbushur detyrimet ushtarake, tani e drejta e trashëgmit u bë një rregull i zakonshëm. Dalëngadalë, sidomos gjatë shek. XVII, djemtë e spahiut filluan të trashëgonin feudin pavarësisht në se ishin ose jo në gjëndje të kryenin shërbimin ushtarak. Kjo e drejtë u fiksua edhe në dokumentat ligjore të shtetit turk. Përballë formulimit "biri i rajas duhet të jetë raja" u formulua edhe norma që u sanksiononte të drejtën e birit të spahiut të ishte spahi. Shtresa e spahijve filloi kështu të kthehej në një klasë-kastë. Kthimin e tyre në kastë spahijtë filluan t'ia atribuonin pozitës që zinin si zotërues timaresh dhe zeametesh, më tepër të drejtës së trashëgimit se sa aftësisë ushtarake. Në këtë mënyrë, qysh gjatë shek. XVI, kur regjimi feudal-ushtarak ishte në kulmin e fuqisë së vet, filluan në të njëjtën kohë të lindnin edhe elementet e dobësimit të tij.

Nga ana tjetër, duke i forcuar pozitat e tyre ndaj timareve dhe zeameteve spahijtë filluan t'i kushtonin kujdes të veçantë dhe hassa-çifligjeve. Ndryshe nga shek. XV kur hassa-çifligu i një spahiu përfshinte vetëm vreshta,
pemishte, ullishte dhe ndonjë mulli, tani ai përfshiu edhe ara. Këto ara, në fillim të vogla, spahiu i punonte vetë me pjestarët e familjes së vet. Por me vonë lindi tendenca që t'i zgjeronin arat e hassa-çifligut dhe veç kësaj t'i punonin ato me anën e fshatarëve që kishin humbur tokat e tyre. Këta fshatarë-bujq nuk kishin asnjë të drejtë mbi ngastrën e tokës që punonin, as ta shisnin as ta dhuronin dhe as ta trashëgonin. Marrëdhënjet midis tyre dhe spahijve nuk parashiheshin nga kanunnametë, këto përcaktoheshin më tepër nga tradita që u formua me kohë. Zakonisht spahiu, veç tokës, jepte edhe farën me pendën e qeve, kurse fshatari punën, duke i ndarë të ardhurat përgjysmë ose me të tretë (një të tretën spahiu, dy të tretat fshatari-bujk). Kështu, me zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve feudale, dolën në skenë bujqit gjysmatarë dhe tregtarë,(ortakçij, dhe më vonë u quajtën çifçij) të cilët më vonë u shtuan me shpejtësi. Në fillim bujqit ishin juridikisht krejt të lirë. Ata nuk konsideroheshin fshatarë-raja dhe si të tillë qenë përjashtuar nga detyrimet e sulltanit. Por më vonë edhe ata u përfshinë në kategorinë e rajave dhe u regjistruan në defterët e timarëve. Pa asnjë të drejtë mbi tokën që punonte, fshatari-bujk i hassa-çifligut, ishte ndaj spahiut edhe më i varur se fshatari i tokës-bashtine. Edhe ky nuk mund të largohej pa lejen e spahiut nga ngastra ku punonte.

Të ardhurat më të mëdha që nxirnin spahijtë nga hassa-çifligjet i nxitën ata t'i rritnin këto hassa në kurriz të tokave-bashtinë. Por në shek. XVI-XVII ligjet turke e ndalonin spahiun t'i kthente bashtinat e timarit të tij në çifligje. Megjithatë kanunnametë nuk e pengonin spahiun ose ndonjë feudal tjetër që të merrte në përdorim një, dy e më tepër bashtina në një timar tjetër dhe t'i qeveriste ato si çifligje me anë fshatarësh bujq. Filluan kështu të lindnin çifligjet të cilët morën një përhapje më të madhe sidomos gjatë shek. XVIII-XIX. Çifligari nuk ishte akoma pronar absolut i tokave të çifligut pasi ato konsideroheshin gjithnjë toka mirie. Ai ishte gjithnjë i detyruar të merrte nga spahiu tapinë dhe t'i jepte atij të dhjetën dhe detyrimet e tjera. Megjithëse gjatë shek. XVI sipërfaqet e hassa-çiflgjeve mbetën shumë të kufizuara, ato tregonin se në kurriz të pronës feudale-ushtarake, mbi të cilën mbështetej perandoria e osmanllijve, po lindte prona private feudale. Lindja dhe zgjerimi i tyre shënoi fillimet e çthurjes së regjimit feudal-ushtarak turk.

Sundimi Turk

Timaret në Shek. XVI
Riorganizimi Administrativ
Marrëdhëniet Tregtare
Marrëdhëniet Agrare
Zhvillimi i Qyteteve
Kryengritjet e 1571
Kuvendet e Matit
Ekspeditat Turke
Projekti i Pjetër Budit
Përhapja e Islamizmit
Kryengritjet e Shek. XVII
Rezultatet e Kryengritjeve
Arsimi në shek. XVII
Fillimet e Letërsisë
Arkitektura
Piktura


 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003