Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes  >> Falulteti i Shkencave te Natyres
 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Dega: Kimi

Profili: Kimi Industriale

Viti i parë
(30 javë mësimore, 2 semestra)
1- Matematikë
2- Fizikë
3- Kimi e Përgjithshme dhe inorganike
4- Laborator i Kimisë së Përgjithshme Inorganike
5- Vizatim Teknik Elem. Gjeom. Persh.
6- Gjuhë e Huaj
7- Edukatë Fizike

Viti i dytë
(30 javë mësimore, 2 semestra)
1- Matematikë
2- Fizikë
3- Laborator i Fizikës
4- Kimi e Përgjithshme Inorganike
5- Kimi Organike
6- Laborator i Kimisë Organike
7- Laborator i Analizës Cilësore
8- Informatikë
9- Gjuhë e Huaj
10- Edukatë Fizike

Viti i tretë
(27 javë mësimore, 2 javë praktikë, 2 semestra)
1- Matematikë e zbatuar
2- Kimi Organike
3- Laborator i Kimisë Organike
4- Kimi Analitike
5- Laborator i Analizës Sasiore
6- Kimi Fizike
7- Laborator i Kim. Fizike e Koloid.
8- Inxhinieri Kimike
9- Njohuri Mak. Me El. Të Rez. Materi
10- Elektronikë
11- Praktikë Profesionale

Viti i katërt
(27 javë mësimore, 2 javë praktikë, 2 semestra)
1- Kimi Fizike
2- Laborator i Kimisë Fizike
3- Kimi Koloidale
4- Metodat Instrumentale të Analizës
5- Inxhinieri Kimike
6- Projekt kurs ne Inxh. Kimike
7- Teknologji Kimike Inorganike
8- Laborator i Tek. Kim. Inorg
9- Projekt Kursi në Tek. Kim. Inorg
10- Kontrolli e Drejt. Të Proçes. Kimike
11- Bazat e Projektimit në Ind. Kimike
12- Praktikë Profesionale

Viti i pestë
(15 javë mësimore, 19 javë punim diplome, dy semestra)
1- Inxhinieri e Reaksioneve Kimike
2- Laborator i Inxh. Kimike
3- Projekt Kursi në Inxh. Kimike
4- Bazat e Projektimit në Ind. Kimik
5- Teknologji Kimike Organike
6- Laborator i Tek. Kim. Orga.
7- Projekt Kursi në Tek. Kim. Orga.
8- Kurs Special me Zgjedhje
9- Punimi i Diplomës


Shkolla Pasuniversitare
Pranë dy Departamenteve të Kimisë funksionon shkolla pasuniversitare në drejtimet e mëposhtme
1- Analiza Kimike dhe Identifikimi i Strukturës me metoda instrumentale.
2- Përpunimi i Kimiko - Teknologjik i Lëndëve të para natyrale dhe i Mbeturinave Industriale e Urbane
3- Inxhinieri Ushqimore
4- Elektrokimia e Proçeseve të Korozinit dhe Dukuritë Sipërfaqsore

Fak. i Shkencave të Natyrës

Shërbimi Universitar Botanik

Biologji

Kimi

Informatikë

Matematikë

Fizikë

Farmaci 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003