Faqja Kryesore  >> Universitet  >> Universiteti i Tiranes
 

Universiteti i Tiranës

   
   
   
   
   
   
   
 

 Universitete
të Tjera

   
   
   
   
   


 

Statuti

Dispozita të Përgjithëshme
Neni 1
Universiteti i Tiranës është institucion publik i Arsimit të Lartë, me karakter mësimor e shkencor. Ai është krijuar me vendimet e Këshillit të Ministrave Nr. 197, datë 15.05.1957, Nr. 201, datë 30.05.1957 dhe Nr. 207 datë 30.05.1957.

Neni 2
Ky Statut mbështetet në Ligjin Nr. 8461, datë 25.02.1999 "Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë si dhe ne gjithë legjislacionin tjetër në fuqi.

Neni 3
Struktura akademike e Universitetit të Tiranës përbëhet nga:
1. Fakulteti i Drejtësisë
2. Fakulteti i Ekonomisë
3. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
4. Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
5. Fakulteti i Mjeksisë
6. Fakulteti i Shkencave të Natyrës
7. Fakulteti i Shkencave Sociale
8. Departamenti i Kulturës Fizike dhe Sporteve Universitare
9. Departamenti i Edukimit në Distancë
Secili prej fakulteteve përbëhet nga departamente dhe departamentet përbëhen nga seksionet përkatëse. Në disa fakultete ka edhe njësi të tjera si: shërbime universitare, klinika, qendra e sektore.

Misioni i Universitetit të Tiranës
Neni 4
Universiteti i Tiranës, në gjithë veprimtarinë e tij, ka për mision:
a) Të pergatisë profesionalisht specialistë të lartë, në fushat që mbulon, nëpërmjet mësimdhënies.
b) Të formojë shkencëtarë të rinj, në fushat që mbulon, nëpërmjet kërkimit shkencor.
c) Të kryejë studime shkencore për të zhvilluar degët e shkencave që lëvron.
d) Të kryejë kualifikimin e vazhdueshëm të specialisteve të lartë.

Liria Akademike dhe Autonomia Institucionale
Neni 5
1. Ligji Nr. 8461, datë 25.02.1999 "Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë" e njeh Universitetin e Tiranës si institucion autonom dhe i jep liri akademike në mësimdhënie dhe në kërkimin shkencor.
2. Liria Akademike në mësimdhënien universitare nënkupton respektimin e shumllojshmërisë së opinioneve, ideve e metodave dhe garantimin e zhvillimit të lirë, kritik e krijues të mësimdhënies e të kërkimit shkencor. Kjo liri akademike ushtrohet në përputhje me planet e programet mësimore të hartuara e miratuara nga instancat përkatëse të Universitetit, për të gjitha kurset e studimeve që ka ai.
3. Në bazë të Autonomisë, Universitetit të Tiranës i njihet e drejta e zgjedhjes së organeve drejtuese të tij në shkalëe institucioni, në fakultete e departamente, e drejta e emërimeve të autoriteteve sipas Ligjit dhe Rregullores së Zgjedhjeve, e drejta e miratimit të rregulloreve të njësive përbërëse të Universitetit të Tiranës, e drejta e miratimit të planeve e programeve mësimore në përputhje me strategjitë kombëtare të zhvillimit të Arsimit të Lartë, e drejta e vendosjes së marrëdhënieve me shkolla të tjera të larta të vendit e të huaja, e drejta e anëtarësimit në shoqata e organizata kombëtare e ndërkombëtare të Arsimit të Lartë, e drejta e bashkëpunimit me fondacione vendase e të huaja që ndihmojnë në zhvillimin e Arsimit të Lartë, e drejta e pranimit dhe përcaktimit të modaliteteve të pranimit të studentëve të rinj universitare e pasuniversitare, e drejta e përzgjedhjes së personelit akademik dhe joakademik, e drejta e përdorimit të tokës, ndërtesave dhe pasurive të tjera të dhëna nga shteti ose dhurues të ndryshëm, e drejta e zotërimit tëçdo lloj pasurie tjetër sipas legjislacionit në fuqi.
Universiteti i Tiranës financohet nga buxheti i shtetit, sipas legjislacionit në fuqi; buxheti i tij është zë me vehte në buxhetin për arsimin. Ai ka te drejtë të krijojë e të përdorë të ardhurat që realizohen nga veprimtaria e tij, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Fondet per kërkimin shkencor në Universitetin e Tiranës përcaktohen si zë me vete në buxhetin e tij dhe administrohen nga ky institucion në përputhje me dispozitat përkatëse të Ligjit të Arsimit të Lartë

Neni 6
1. Universiteti i Tiranës është person juridik i njohur si i tillë nga Ligji dhe dispozitat e Kodit Civil.
2. Rektori është organi monokratik i këtij personi juridik dhe vepron në emër të Universitetit të Tiranës, brenda kufijve të të drejtave që i njohin ligjet, ky Statut, Rregullorja e Universitetit dhe akte te tjera ligjore e nënligjore.

Neni 7
1. Të gjitha mjediset (ndërtesa e troje) që Shteti i ka dhënë në përdorim Universitetit të Tiranës si dhe çdo mjedis i fituar në të ardhmen sipas ligjit, gëzojnë paprekshmerinë. Kjo paprekshmëri përfshin moslejimin e ndërhyrjes në mjediset e Universitetit apo të përdorimit të tyre nga çdo person fizik e juridik, mosndërhyrjen e Pushtetit Qendror e Lokal dhe të organeve të Rendit Publik pa kërkesën e Rektorit ose të personit të autorizuar prej tij.
2. Përjashtimisht, për rastet e kryerjes së një krimi flagrant dhe ne rastet e një fatkeqësie natyrore, organet e Rendit Publik ndërhyjnë edhe pa lejen e Rektorit.
3. Për çdo cënim të paprekshmërisë, Universitetit të Tiranës i lind e drejta e denoncimit të shkeljes dhe kërkimit të ndëshkimit të shkelësit sipas dispozitave ligjore.

Universiteti i Tiranës

Rektorati
Senati
Statuti
Universitete Shqiptare
I Kosovës 

 

PËRSHTYPJET  ::  KUSH JEMI  ::  KONTAKTO  ::  FORUM  ::  CHAT

Albanian Network Group - 2003